There’s a hero
If you look inside your heart
You don’t have to be afraid
Of what you are
There’s an answer
If you reach into your soul
And the sorrow that you know
Will melt away
 
And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you’ll finally see the truth
That a hero lies in you
 
It’s a long road
When you face the world alone
No one reaches out a hand
For you to hold
You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear
 
And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you’ll finally see the truth
That a hero lies in you
 
Lord knows
Dreams are hard to follow
But don’t let anyone
Tear them away
Hold on
There will be tomorrow
In time
You’ll find the way

1. Inside your heart: sâu bên trong trái tim bạn

2. To be afraid of what you are: cảm thấy tự ti về bản thân

3. Reach into your soul: hãy nhìn sâu vào tâm hồn mình

4. Sorrow that you know will melt away:“sorrow” bằng nghĩa với “sadness”, nỗi buồn. “Melt” là động từ mang nghĩa “tan chảy, biến mất”.Cả cụm từ mang nghĩa “Nỗi buồn trong bạn sẽ sớm biến mất”.

5. You cast your fears aside: Bạn hãy gạt bỏ nỗi sợ hãi sang một bên.

6. Survive: sống sót, vượt qua khó khăn.

7. When hope is gone: Khi mọi hy vọng đã mất.

8. That a hero lies in you: Người anh hung mạnh mẽ nằm chính trong con người bạn.

9. It’s a long road when you face the world alone. “Face” trong ngữ cảnh này không mang nghĩa “mặt” như chúng ta thương biết, ở đây nó là 1 động từ mang nghĩa “đối mặt”. Khi bạn phải đối mặt với cả thế giới một mình, con đường bạn đi sẽ gặp nhiều khó khăn.

10. No one reaches out a hand for you to hold: Không có ai đưa cánh tay ra để bạn nắm lấy.

11. Disappear: biến mất.

12. Lord: là từ thường được dùng thay thế cho “God”, Chúa.

13. Don’t let anyone tear them away: Đừng để ai xé tan những giấc mơ của bạn.

14. Hold on: hãy bám lấy, hãy chờ đợi