Hold, hold me for a while
I know this won’t last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away
 
Hold, hold me for a while
I know this won’t last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away
 
What’s that sparkle in your eyes?
Is it tears that I see?
Oh tomorrow you are gone
So tomorrow I’m alone
Short moments of time
We have left to share our love
 
Hold, hold me for a while
I know this won’t last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away
 
We’re in each others arms
Soon we’re miles apart
Can you imagine how I’ll miss,
Your touch and your kiss?
Short moments of time
We have left to share our love

1. Hold me for a while: “for a while” bằng nghĩa với “for a short time”, một lúc. Hãy ôm em một lúc thôi.

2. This won’t last forever: trong ngữ cảnh bài hát, “last” là một động từ mang nghĩa “tồn tại, kéo dài”. Giây phút này sẽ không tồn tại mãi.

3. Before the morning takes you away:Trước khi bình minh mang anh đi xa.

4. Sparkle in your eyes: “sparkle” có nghĩa “sự lấp lánh, lóng lánh”. “What’s that sparkle in your eyes” mang nghĩa “đôi mắt kia đang khóc hay sao”.(Đô mắt lóng lánh vì những giọt nước mắt).

5. Tomorrow you’re gone: ngày mai anh sẽ mãi ra đi.

6. We’re in each other’s arms: “each other” mang nghĩa “nhau, của nhau”. Chúng ta đang trong vòng tay nhau.

7. Soon we’re miles apart: rồi chúng ta sẽ sớm nghìn trùng xa cách.

8. Imagine: tưởng tượng.