Love of my life

You’ve hurt me

You’ve broken my heart

And now you leave me

Love of my life

Can’t you see?

Bring it back

Bring it back

Don’t take it away from me

Because you don’t know

What it means to me

Love of my life

Don’t leave me

You’ve taken my love

And now desert me

Love of my life

Can’t you see?

(Please bring it back)

Bring it back

Bring it back

Don’t take it away from me

Because you don’t know

What it means to me…

You will remember

When this is blown over

And everything’s all

By the way

When I grow older

I will be there

At your side

To remind you

How I still love you

I still love you…

Hurry back, hurry back

Please bring it back home to me, because you don’t know

What it means to me

Love of my life

Love of my life

1. Hurt: làm đau, làm tổn thương
2. Leave: bỏ rơi, rời bỏ
3. Don’t take it away from me: đừng mang tình yêu rời xa nơi anh
4. Desert: đồng nghĩa với “leave” mang nghĩa “bở rơi, rời bỏ”.
5. What it means to me: “mean” là động từ mang hàm ý “ có nghĩa, có ý nghĩa”. “Because you don’t know what it means to me” có nghĩa “ bởi vì em không hiểu tình yêu ấy có ý nghĩa với anh như thế nào”.
6. When this is blown over, and everything’s all by the way: hai câu này mang hàm ý “khi mọi chuyện đã qua đi, khi mọi thứ đã trở lại bình thường”.
7. Remind: nhắc, nhắc nhở, gợi nhớ.