I’m not a perfect person
There’s many things I wish I didn’t do
But I continue learning
 
I never meant to do those things to you
And so, I have to say before I go
That I just want you to know
 
I’ve found out a reason for me
To change who I used to be
A reason to start over new
And the reason is you
 
I’m sorry that I hurt you
It’s something I must live with everyday
And all the pain I put you through
I wish that I could take it all away
And be the one who catches all your tears
That’s why I need you to hear
 
I’ve found out a reason for me
To change who I used to be
A reason to start over new
And the reason is you
 
 
I’m not a perfect person
I never meant to do those things to you
And so I have to say before I go
That I just want you to know
 [Chorus]

1. There’re so many things I wish I didn’t do:cấu trúc there is/there are thường được dùng với nghĩa “có”. Có nhiều điều anh ước mình đừng làm.

2. I never meant to do those things to you:động từ “mean” được dùng với nghĩa “cố ý, cố tình”. Anh không bao giờ cố ý làm những điều đó với em.

3. Who I used to be: “used to” là cấu trúc mang nghĩa “đã từng và không còn nữa”. “Who I used to be” diễn tả ý “Con người trước đây của anh”.

4. Start over new: bắt đầu lại từ đầu

5. All the pain I put you through: “put someone through” là cấu trúc mang nghĩa “đặt ai đó vào hoàn cảnh/tình huống khó khăn”. “All the pain I put you through” mang nghĩa “Những nỗi đau mà anh khiến em phải gánh chịu”.

6. Take it all away: trong ngữ cảnh bài hát, cụm từ này mang nghĩa “xóa bỏ, đẩy lùi những nỗi đau”.

7. The one who catches all your tears:Người sẽ lau khô những giọt nước mắt của em, người sẽ bên cạnh em lúc buồn vui.