Tải video 20 bài phát biểu của Tổng thống Obama (có transcript và phần dịch Tiếng Việt)

GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU 20 bài phát biểu hay của Tổng thống Obama về nhiều chủ đề lĩnh vực khác...

Read More